Fråga facket Fråga facket

Fler och bättre jobb

När vi arbetar skapar vi mening och möjligheter för oss själva. Samtidigt bidrar vi till det gemensamma, till välfärden och samhällets välstånd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I dag har fler jobb än på mycket länge. Men många är fortfarande arbetslösa, på heltid eller deltid. Dessutom ökar tempot och stressen i arbetslivet. Många orkar inte arbeta till de fyller 65. Arbetsplatser är underbemannade. Trakasserier, hot och våld blir allt vanligare på arbetet i butiker, i vården och i kollektivtrafiken.

Arbete åt alla och vettiga arbetsvillkor måste bli centrala frågor för politiken. Vi måste investera i fler jobb, ökad tillväxt och en trygg arbetsmiljö.

Så skapar vi fler och bättre jobb

  • Investera i vår gemensamma infrastruktur. Omfattande in­vesteringar måste göras i samhällsviktiga resurser som vägar, järnvägar, bredband och bostäder. Statens nyinvesteringar i trafikinfrastruktur bör öka till en procent av BNP.
  • Utbilda för det nya arbetslivet. Det livslånga lärandet måste bli verklighet för alla. Satsa på yrkesutbildning och vuxenutbild­ning så att människor kan ta de jobb som finns och som kommer. Öka antalet studieplatser och gör studiefinansieringen mer generös. Gör det möjligt att kompetensutvecklas för att möta framtida efterfrågan på arbetsmarknaden.
  • Motverka otrygga, tidsbegränsade anställningar. Tillsvidarean­ställning på heltid ska vara norm på svensk arbetsmarknad. All­män visstid och hyvling av arbetstider måste upphöra. Löntaga­res arbetsmiljö måste förbättras. Stärk skyddsombudens roll och öka resurserna till arbetsmiljöutbildning. Otrygga arbetsplatser är tysta arbetsplatser, inför en nolltolerans mot trakasserier.