Fråga facket Fråga facket

Studieorganisation och ansvar

Facklig utbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

De tvärfackliga studiearbetsgrupperna består av lokala och regionala resurspersoner från ABF och LO som tillsammans med fackförbundens förtroendevalda eller anställda på regional och lokal nivå bildar en gemensam studiearbetsgrupp. Syftet är främst att planera och genomföra den tvärfackliga utbildning och folkbildning som man blir överens om.

Basverksamhet

 • Förbunden, i samverkan med ABF, ansvarar för att medlemsutbildningar erbjuds fortlöpande i egen regi eller i form av erbjudande från de tvärfackliga studiearbetsgrupperna landet runt.
 • LO och ABF samverkar för att tvärfackliga introduktions/medlemsutbildningar erbjuds förbundens medlemmar fortlöpande.
 • Förbunden, i samverkan med ABF, ansvarar för att Grundläggande Utbildning för Fackligt Förtroendevalda erbjuds i egen regi eller i form av erbjudande från de tvärfackliga studiearbetsgrupperna landet runt.
 • LO och ABF samverkar för att Grundläggande Utbildning för Fackligt Förtroendevalda erbjuds de förbund som vill komplettera sina egna utbildningar med ett tvärfackligt alternativ i externat/studiecirkelform LOs styrelse lägger årligen fast volymmål för medlemsutbildningen och grundläggande förtroendemannautbildning. På sikt bör även en kvalitetsmätning uttryckt i målsättningar arbetas fram av LOs centrala utbildningskommitté.

Organisation

 • LO, på alla nivåer, ansvarar för att bygga, hålla samman och utveckla en tvärfacklig studieorganisation.
 • ABF ansvarar för att utbilda sina ansluta organisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och samhälle.
 • LO och ABF, på alla nivåer, samverkar för att bygga, hålla samman och utveckla en lokal och regional tvärfacklig studieverksamhet.
 • Förbunden, på alla nivåer, ansvarar för att bygga, hålla samman och utveckla sina studieorganisationer. ABFs och LOs roll är att aktivt stödja arbetet.
 • Hela studieorganisationen har en gemensam strävan att samverka med landets folkhögskolor. I detta arbete är det önskvärt att folkhögskolor ägda av arbetarrörelsen prioriteras.

Utbildning av organisationen

 • ABF ansvarar för att utbildning av fackliga cirkelledare erbjuds kontinuerligt, enligt gemensam policy: utvecklingsväg för fackliga cirkelledare, som fastställs av LCU.
 • ABF ansvarar för att utbildning av fackliga studieorganisatörer och uppsökare erbjuds enligt förbundens och de tvärfackliga studiearbetsgruppernas egna utbildningsplaner. Utbildningen omfattar olika långa kunskaps- och inlärningsprocesser som anpassas till respektive organisations utvecklingsplaner för fackligt lärande.

LO, förbunden och ABF bör fastställa volymmål och förutsättningar för utbildning av organisationen, i samband med den årliga budgetprocessen. Resultatet redovisas årligen.

Lokal Facklig Folkbildning

Består av resurspersoner anställda inom ABF regionalt och centralt som arbetar med facklig utbildning och folkbildning, samt ansvariga för facklig utbildning och folkbildning på LO-distrikten och LO-kansliet. Är ett samverkansorgan som överlägger några gånger per år. Har en stödjande funktion för de lokala fackliga studiearbetsgrupperna. LFF bidrar också till att ta fram nya idéer och behov och verkställa de beslut som fattas inom och mellan respektive samverkande organisation. ABF centralt är sammankallande.

Förhållningssätt

Vårt ömsesidiga förhållningssätt är avgörande för att vi ska lyckas med ett långsiktigt hållbart arbete för att nå gemensamma mål. De väl utvecklade förhållningssättet och de goda relationerna ska fortsätta att utvecklas efter den arbetsmodell som använts under FuF-projektet. Förhållningssättet innebär att LO och ABF är till för att samordna och understödja förbundens utveckling av sina medlemmar och förtroendevalda. Det innebär att LO och ABFs roll är att vara aktiva för att nå de årligen fastställda målen, på alla nivåer.
Lokal Facklig Folkbildning utgör den samlande kraften av det som LO, förbunden och ABF organiserar och genomför av arbetarrörelsens gemensamma bildnings- och utbildningsverksamhet på lokal och regional nivå.