Fråga facket Fråga facket

Full sysselsättning är prio ett

Arbetsmarknad För LO är full sysselsättning högsta prioritet. Arbete åt alla ser vi som en rättighet och vårt viktigaste mål framöver.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Arbetslivet är vår kärna

Arbetsmarknadens utveckling är i allt väsentligt avgörande för LO-medlemmarnas förutsättningar för ett bra liv. Vi måste alltid lyfta kollektivavtalets värde. Vi gör det i opinionsbildning och samverkan, lokalt och regionalt.  

Allt detta är ett led i vårt arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden. Med det menar vi att alla anställda garanteras rättvisa löner, bra arbetsmiljö och bra anställningsvillkor.

I begreppet ligger också att alla företag ska följa de lagar och spelregler som finns och att alla myndigheter ser till att reglerna efterlevs. Det kräver att vi är med och påverkar på alla sätt vi kan.   

Arbetsmarknadspolitisk kommitté

För att stärka upp dessa gemensamma strävanden startar vi nu vår arbetsmarknadspolitiska kommitté i LO-distriktet.

Här ska avdelningarna med gemensam kraft kunna fortsätta utvecklingsarbetet med arbetsmarknadsfrågorna, som är en prioriterad verksamhet såväl lokalt som regionalt. Tillsammans är vi starka. 

Samverkan både regionalt och lokalt

Tillsammans samverkar vi med Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer, så som Region Skåne och Länsstyrelsen.

LO-distriktet arrangerar gemensamma tvärfackliga konferenser med Arbetsförmedlingen i de frågor som är viktiga för våra medlemsorganisationer; samråd, etableringsfrågor, branschkompetens och matchning. 

Vi arrangerar även förbundsegna konferenser mellan myndigheten och enskilda förbund för att diskutera frågor som är specifikt relevanta för just dem.

Detta skapar ökad medlemsnytta.

Medlemsorganisationer och LO-fack i fokus

Det är från de fackliga avdelningarna riktningen stakas ut. LO-distriktets roll är att på olika sätt skapa gemensamma kontaktytor, att underlätta för avdelningarna i deras strävanden och föra de olika förbundens gemensamma talan i de fall vi som samlat kollektiv behöver tala. 

LO-distriktet är LO-facken behjälpliga i kontakten med deras kommuner och andra lokala aktörer. Vi förmedlar policybeslut och kunnande från den nationella arenan.    

Ordning och reda i bemanningsbranschen   

LO-distriktet arbetar med att samordna och stödja avdelningarna i frågor som berör bemanningsbranschen. Vår bemanningsavtalsgrupp består av representanter från våra fackliga avdelningar i Skåne.  

Under vi genomför träffar med Bemanningsavtalsgruppen så att vi på ett bättre sätt ser till att bemanningsavtalet följs och arbetar vidare med vårt gemensamma policydokument där avdelningarna har en gemensam syn när det gäller tolkningen av avtalet i dess olika delar.  

Vi fortsätter utveckla vårt samarbete med LO-distriktet i Småland-Blekinge och deras bemanningsavtalsgrupper. Vårt gemensamma policydokument för Södra Sverige kommer att fortsätta behandlas. Huvudtemat är ökad rekrytering och organisering.  

Öresundsfrågorna

LO-distriktet bevakar och är aktiva i att påverka Öresundsfrågorna och den europeiska arbetsmarknaden ur vårt regionala perspektiv. Vi är med och tillförsäkrar att LO-medlemmens röst blir hörd på denna gemensamma arbetsmarknad för löntagare från både Sverige och i Danmark.  

Vi samverkar därför med fackliga kamrater över gränserna i Öresundsregionen. Irtuc Öresund är vårt tvärfackliga nätverk i regionen. Där ingår LO-distriktet i Skåne, TCO Skåne och Saco i Skåne samt våra respektive motsvarigheter på den danska sidan.  

Tillsammans kan vi arbeta för en gemensam arbetsmarknad med förbättrade möjligheter för jobb och kompetensutveckling, utan att riskera villkorsdumping för den enskilde eller för kollektivet.