Fråga facket Fråga facket

Jämlikhet, fler jobb och bättre arbetsvillkor i Skåne

Arbetsmarknad Region Skåne har haft sin regionala utvecklingsstrategi på remiss. LO-distriktets regionala arbetsmarknadskommitté har lämnat ett yttrande. LO vill tydligare lyfta in arbetsmarknadens parter, vikten av fler trygga jobb och kompetensutveckling under hela arbetslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regional utvecklingsstrategi

Region Skåne har haft ute en remiss kring en reviderad version av sin regionala utvecklingsstrategi (RUS).

Den så kallade ”rus:en” är regionens övergripande strategi för tillväxtfrågor, näringspolitik, arbetsmarknad, infrastruktur, bostadspolitik med flera för LO-förbunden viktiga områden.

Regionala arbetsmarknadskommittén har svarat

Förbundsrepresentanterna i LO-distriktets regionala arbetsmarknadskommitté har lämnat en gemensamt remissyttrande för LO-distriktets räkning.

Där understryker man vikten av att involvera arbetsmarknadens parter och att ha med sig ett arbetsplatsperspektiv på samhällsplaneringen.

Bra för LO-medlemmen - bra för Skåne

I remissen formulerar kommittén det som att politik som gagnar LO-medlemmen också gagnar Skåne. 

”Det som är bra för LO-medlemmen är dock också bra för Skåne, och arbetsplatsperspektiven har mycket att tillföra. Därför löper det som en röd tråd genom våra förslag att vi vill lyfta fram att allt kunnande och engagemang hos arbetsmarknadens parter – även löntagarorganisationer, inte enbart arbetsgivare och näringsliv – ska tas tillvara av Region Skåne och övriga aktörer och plattformar för att uppnå målen i strategin”

Kompetensutveckling under hela arbetslivet

Vidare vill kommittén bidra med att lyfta in förslag som förbättrar synen på kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

”Utifrån dessa perspektiv lyfter vi även in förslag som rör fler trygga jobb, samt vikten av kompetensutveckling hela arbetslivet – såväl i anställning, som mellan anställningar.

En betydande del av den kompetensutveckling som behövs kommande år i det skånska arbetslivet kommer nämligen behöva äga rum också inom befintligt yrke, på befintlig arbetsplats. Detta för att klara sysselsättningen i Skåne på ett mer hållbart vis, samtidigt som konkurrenskraften kan stärkas.

Häri finns en stor potential för det skånska näringslivet och offentlig sektor att klara digitalisering och strukturomvandling samtidigt som man också kan stärka sin attraktivitet som arbetsgivare.

Kombineras detta med ambitionerna om fler och utvecklade vägar till omskolning och ny utbildning under arbetslivets gång så kan Skåne växa sig starkt på riktigt.”

Ta del av LO-yttrandet och läs mer

Läs hela arbetsmarknadskommitténs yttrande här.

Remissversionen av strategin, remissbrev och läshänvisningar finns samlat på Region Skånes hemsida: http://www.skane.se/regionalutvecklingsstrategi

För den som är intresserad av att titta på utvärderingen av RUS:en utifrån den senaste fyraårsperioden, så finns utvärderingen i form av en digital och interaktiv rapport här: https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/hur-har-det-gatt-i-skane/  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förklarar här kort regionala utvecklingsstrategier: http://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutveckling/regionalutvecklingsstrategirus

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.