020560056 ring fackets hjälptelefon

Ny roll för LO-distriktet

LOs nationella styrelse har beslutat att samtliga LO-sektioner ska upphöra att vara egna juridiska enheter. Det betyder att LO-distriktet får en ny roll. Distriktet tar över sektionernas juridiska ansvar men den tvärfackliga verksamheten i samtliga kommuner ska stärkas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hur det ska ske ska belysas på en träff med de fackliga avdelningarna på Backagården i Höör den 21 maj. Information om detta möte är utskickad i cirkulär till våra medlemsorganisationer.

LO-kongressen 2012 fattade beslut

Det var på kongressen 2012 som LO beslutade att LO-sektionerna skulle upphöra som egna juridiska enheter. Men det fanns möjligheter att bevilja undantag.

Men nu i december beslutade LOs nationella styrelse att inga undantag ska beviljas. Samtliga LO-sektioner som juridiska enheter ska avvecklas. Det blir istället LO-distriktet som får det juridiska ansvaret. 

Lokal tvärfacklig och facklig-politisk verksamhet högprioriterat

Lokala tvärfackliga och facklig-politiska aktiviteter ska stärkas i samtliga kommuner. Detta kommer att vara högprioriterat i den nya organisationen.

- Nu är förutsättningarna därmed klargjorda för det arbete med organisationsförändringar vi har framför oss. På vårt årsmöte kommer vi följa upp LO-sektionernas egna årsmöten, och i formella beslut gå vidare i arbetet med organisationsförändringarna, skriver Mikael Andersson, LO-distriktets förste ombudsman i ett cirkulär.

Träff 21 maj med förbundsavdelningarna

- Efter vårt årsmöte så kommer vi att arbeta vidare med processen om organisationsförändringar och detta vill vi diskutera med våra medlemsorganisationer på en särskild träff den 21 maj på Backagården. Mötets syfte är dialog med förbundsavdelningarna om hur organisationsförändringarna praktiskt ska genomföras efter årsmötesbesluten, och hur det ska se ut längre fram, skriver Mikael Andersson.

Frågor hänvisas till Mikael Andersson.

Mikael Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.