Facket direkt facketdirekt.nu

Dags att skriva motioner

I april håller LO-distriktet i Skåne årssammanträde och det är dags för de fackliga avdelningarna att skriva motioner och nominera till uppdrag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Information om nomineringar och motioner till LO-distriktet i Skånes årssammanträde 2021.

LO-distriktet i Skånes årssammanträde hålls den 27 april 2021 som beslutades av representantskapet den 19 november 2020.

Årssammanträdet kommer att genomföras som ett digitalt möte.

Vid mötet representeras medlemsorganisationerna enligt stadgarna av de ombud som valdes till höstmötet 2020. Dessa kommer att få personlig kallelse till mötet.

Motioner

Motionsrätt har medlemsorganisationer, det vill säga fackliga avdelningar. Motioner insändes till LO-distriktet i Skåne senast 60 dagar före mötet vilket betyder den 27 februari 2021.

Nomineringar

Till val av styrelse, revisorer, valberedning och LO-facken i kommunerna har endast de fackliga avdelningarna nomineringsrätt.

För att vara valbar måste ny nominering ske av avgående person från uppdrag. LO-distriktet kommer att bekräfta nomineringen till respektive organisation efter inkommen nominering.

OBS: Det är enbart organisationer som har rätt att nominera.

Valbarhet

Medlem i förbund tillhörande LO som har sin bostad eller arbetsplats inom LO-distriktets verksamhetsområde och som ej är ålderspensionär är valbar till uppdrag.

Val till uppdrag i LO-distriktet ska föregås av samråd och godkännande av personens medlemsorganisation.

Om inte tillräckligt antal kandidater nomineras eller om nomineringarna inte speglar medlemsorganisationernas sammansättning branschvis, geografiskt eller könsmässigt äger valberedningen rätt att nominera efter samråd och godkännande med berörd medlemsorganisation från nomineringstidens utgång. Valberedningen har då rätt att föreslå kandidater.

Valen till årsmötet 2021 är följande:

  • Styrelsen

Ordförande med mandattid till 2023
4 ordinarie ledamöter med mandattid till årsmötet 2023
5 suppleanter med mandattid till årsmötet 2022.

  • Revisorer

1 ordinarie revisor med mandattid till 2023
2 suppleanter med mandattid till 2022

  • Valberedning

Ordförande med mandattid till 2022
4 ledamöter med mandattid till 2022

Valberedningen kan komma att kalla de som är nominerade till samtal. Vi påminner om att LO uttalat ambitionen att öka antalet kvinnor i den tvärfackliga verksamheten.

De som nomineras skall vara tillfrågade och ha accepterat att kandidera. Nomineringen ska innehålla namn, personnummer, adress, telefon, mailadress, fackförbund samt kommun som man vill bli nominerad till.

Alla avdelningar har rätt att nominera till alla kommuner och hur många som man kan samt även till ordförande i varje kommun.

Nomineringar insändes till LO-distriktet i Skåne senast 30 dagar före mötet det vill säga den 27 mars 2021.

LO-Facken i kommunerna

Enligt tidigare beslut väljs ledamöter och ordförande för LO-facken på representantskapsmötet till hösten, den 16 november 2021.

 

Mikael Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.