020560056 ring fackets hjälptelefon

Dags att nominera till LO-Folksamkommittén

Försäkringar Nu är det nomineringstid till LO-Folksamkommittén. Ledamöterna väljs på LO-distriktets årsmöte och sitter på två år. Alla förbund deltar med en ledamot. Sista datum för nomineringar är den 20 oktober.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-Folksamkommittén i Skåne är en regional samarbetskommitté mellan LO-distriktet och Folksam i Skåne. Ledamöterna i kommittén representerar LO-distriktet, de fackliga avdelningarna och Folksam.

Värnar medlemmarnas intresse

Kommittén arbetar för att gagna LO-medlemmarnas intressen inom försäkrings-, pensions- och sparandeområdet. Kommittén planerar och genomför utbildningen för försäkringsinformatörerna inom avtalsområdena SAF-LO och KFO. Kommittén genomför också de årligen återkommande LO-Folksamdagarna, en träff för fackföreningsrörelsen inom LO i Skåne för att diskutera aktuella och gemensamma frågor inom trygghetsområdet.

Intresserade av försäkringsfrågor

Kommittén sammanträder fyra gånger per år. Avseende förlorad arbetsförtjänst och resor för förbundens ledamöter vid sammanträdena, ska dessa kostnader tas av respektive förbund enligt de riktlinjer som har fattats i den centrala LO-Folksamkommittéen. Sammanträdena sker på dagtid och omfattar i tid ca en hel arbetsdag per sammanträde. Kommittén väljs vartannat år, mandattiden är således två år och nästa mandattid startar den 1 januari 2018.

Kommittén ska bestå av en ledamot från varje förbundsområde. Denna ledamot ska representera samtliga avdelningar inom sitt förbundsområde och ledamoten ska kommunicera med dessa för att föra frågor från och till kommittén. Utifrån detta ber vi de förbund som har flera avdelningar i Skåne att samordna sina nomineringar. Personliga ersättare väljs från varje förbundsområde och dessa deltar vid sammanträdena när ordinarie ledamot ej kan närvara. Personerna som nomineras till kommittén bör vara insatta i försäkrings- och pensionsfrågor och vi ser utifrån detta gärna att de som handlägger dessa frågor i avdelningarna nomineras.

Årsmöte 21 november

LO-Folksamkommittén kommer att väljas vid LO-distriktets representantskapsmöte den 21 november i höst. LO-distriktets styrelse kommer att behandla inkomna nomineringar vid sitt sammanträde i oktober.

Nomineringarna till LO-Folksamkommittén ska vara LO-distriktet i Skåne tillhanda senast den 20 oktober 2017.

Här är blankett.

Mikael Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.