020560056 ring fackets hjälptelefon

Nominera till LO-Folksamkommittén

Försäkringar LO-Folksamkommittén i Skåne väljs vartannat år och nu är det dags att nominera kandidater. Förslagen ska vara inne senast den 27 oktober och den nya kommittén väljs sedan på LO-distriktets representantskapsmöte den 21 november.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-Folksamkommittén i Skåne är en regional samarbetskommitté mellan LO-distriktet och Folksam i Skåne. Ledamöterna i kommittén representerar LO-distriktet, de fackliga avdelningarna och Folksam. Kommittén arbetar för att gagna LO-medlemmarnas intressen inom försäkrings-, pensions- och sparandeområdet. Kommittén planerar och genomför utbildningen för försäkringsinformatörerna inom avtalsområdena SAF-LO och KFO. Kommittén genomför också de årligen återkommande LO-Folksamdagarna, en träff för fackföreningsrörelsen inom LO i Skåne för att diskutera aktuella och gemensamma frågor inom trygghetsområdet.

Val vartannat år

Kommittén sammanträder fyra gånger per år. Avseende förlorad arbetsförtjänst och resor för förbundens ledamöter vid sammanträdena, ska dessa kostnader tas av respektive förbund enligt de riktlinjer som har fattats i den centrala LO-Folksamkommittéen. Sammanträdena sker på dagtid och omfattar i tid ca en hel arbetsdag per sammanträde. Kommittén väljs vartannat år, mandattiden är således två år och nästa mandattid startar den 1 januari 2020.

Alla förbund representeras

Kommittén ska bestå av en ledamot från varje förbundsområde. Denna ledamot ska representera samtliga avdelningar inom sitt förbundsområde och ledamoten ska kommunicera med dessa för att föra frågor från och till kommittén. Utifrån detta ber vi de förbund som har flera avdelningar i Skåne att samordna sina nomineringar. 

Personliga ersättare väljs från varje förbundsområde och dessa deltar vid sammanträdena när ordinarie ledamot ej kan närvara. Personerna som nomineras till kommittén bör vara insatta i försäkrings- och pensionsfrågor och vi ser utifrån detta gärna att de som handlägger dessa frågor i avdelningarna nomineras.

Här är en lista med de nuvarande ledamöter som representerar de olika förbundsområdena.

Val på representantskapsmöte

LO-Folksamkommittén kommer att väljas vid LO-distriktets representantskapsmöte den 21 november i höst. LO-distriktets styrelse kommer att behandla inkomna nomineringar.

Nomineringarna till LO-Folksamkommittén ska vara LO-distriktet i Skåne tillhanda senast den 27 oktober 2019.

 

 

 

Mikael Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.