020560056 ring fackets hjälptelefon

Dags att skicka in motioner till LO-distriktet

Organisationsfrågor Nu är det tid att skicka in motioner och nomineringar inför LO-distriktets årssammanträde den 9 april. Alla fackliga avdelningar har rätt att skicka in förslag, dock senast den 8 februari.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Information om nomineringar och motioner till LO-distriktet i Skånes årssammanträde 2019.

LO-distriktet i Skånes årssammanträde hålls den 9 april 2019 som beslutades av representantskapet den 15 november 2018, med årskonferens den 10 april i direkt anslutning. Årssammanträdet och valkonferensen är förlagt till Backagården i Höör.

Vid mötet representeras medlemsorganisationerna enligt stadgarna av de ombuden som valdes till höstmötet 2018. Dessa kommer att få personlig kallelse till mötet.

Motioner

Motionsrätt har medlemsorganisationer, d.v.s. fackliga avdelningar. Motioner insändes till LO-distriktet i Skåne senast 60 dagar före mötet d v s den 8 februari 2019.

Nomineringar

Till val av styrelse, revisorer, valberedning och LO-facken i kommunerna har endast de fackliga avdelningarna nomineringsrätt.

För att vara valbar måste ny nominering ske av avgående person från uppdrag. LO-distriktet kommer att bekräfta nomineringen till respektive organisation efter inkommen nominering. OBS det är enbart organisationer som har rätt att nominera.

Valbarhet

Medlem i förbund tillhörande LO som har sin bostad eller arbetsplats inom LO-distriktets verksamhetsområde och som ej är ålderspensionär är valbar till uppdrag. Val till uppdrag i LO-distriktet ska föregås av samråd och godkännande av personens medlemsorganisation.

Om inte tillräckligt antal kandidater nomineras eller om nomineringarna inte speglar medlemsorganisationernas sammansättning branschvis, geografiskt eller könsmässigt äger valberedningen rätt att nominera efter samråd och godkännande med berörd medlemsorganisation från nomineringstidens utgång. Valberedningen har då rätt att föreslå kandidater.

Valberedningen kan komma att kalla de som är nominerade till samtal.

Vi påminner om att LO uttalat ambitionen att öka antalet kvinnor i den tvärfackliga verksamheten.

De som nomineras skall vara tillfrågade och ha accepterat att kandidera.

Nomineringar insändes till LO-distriktet i Skåne senast 30 dagar före mötet d v s den 9 mars 2019.

LO-distriktet i Skånes årskonferens 10 april

Vi har beslutat att årsmötet bara är på en dag och att den följs av en konferens. Detta år är det EU parlamentsval och då kommer det bli en naturlig del av konferensen.

Vi kommer att skicka ut separat kallelser till denna konferens men ni får nu förhandsinformation. Konferensen är på Backagården och börjar 09.00 vi kommer att ha det som en seminariedag med inslag som görs i storgrupp.

För de som är med på årsmötet och vill ha övernattning för att vara med även på valkonferensen kommer denna möjlighet att finnas, då kommer anmälande förbund att stå för kostnaden.

LO-facken i kommunerna

Som vi har beslutat så kommer ledamöter och ordförande för LO-facken att väljas på representantskapsmötet till hösten den 21 november 2019.

Ni kommer att få ut listor på alla de som har uppdrag, när vi skickar ut kallelsen 90 dagar innan höstmötet. Om det är några som har inskrivit i sina stadgar att man skall besluta om LO-facken på sitt årsmöte, så finns möjlighet att få ut listor tidigare om ni kontaktar LO-distriktet.

Glöm inte att alla nominerade skall vara tillfrågade och förstå uppdraget, samt att nomineringen innehåller nedanstående:

Namn:

Pers nr:

Adress:

Telefon:

Mailadress:

Fackförbund:

Kommun som man vill bli nominerad till:

Alla avdelningar har rätt att nominera till alla kommuner och hur många som man kan samt även till ordförande i varje kommun.

Mikael Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.